TECHNOhrátky na naší škole 20. 5. 2014

V příloze naleznete tiskovou zprávu a a tiskovinu TECHNOhratky info.

Fotografie na našich stránkách sekce fotogalerie.

Další možnost prohlédnout si fotografie je  na odkazu: [ fotogalerie TECHNOhrátek ]

 

 

 

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek

V příloze naleznete rozpisy ústních MZ, konaných ve dnech 2.6. - 3.6. 2014

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015

Žákům učebního oboru Opravář zemědělských strojů budou ve školním roce 2014/2015 vyplácena prospěchová stipendia dle uvedených kritérií.

Kritéria pro přiznání stipendií:

(v hodnoceném období – pololetí)

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný

celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a)

chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka

žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy

žák nemá neomluvenou absenci

Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). Když žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu ustanovením § 67 školského zákona. Žák musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí. Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia.

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku.

Výše měsíčního stipendia:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. ročníku

1 – výborný

400 Kč

500 Kč

600 Kč

2 – chvalitebný

300 Kč

300 Kč

400 Kč

Vytvořeno 10. března 2014 v 13:29

Hejtman Martin Netolický ve škole

V pondělí 3.2.2014 nás navšívil hejtman Martin Netolický a gesční náměstkyně Jana Pernicová.

Více informací o schůzce naleznete na stránkách Pardubického kraje nebo na tomto odkazu:

www.pardubickykraj.cz/aktuality/77023/dualni-vzdelavani-by-mohlo-pomoci-i-v-kralikach

 

Poslední změna 06. února 2014 v 11:19

Přijímáme přihlášky ke studiu

Pro další školní rok 2014/2015 přijímáme přihlášky ke studiu na tyto obory:

  • Opravář zemědělských strojů - učební obor tříletý
  • Podnikání - nástavbové studium denní a dálkové formy

Přijímací zkoušky se nekonají, rozhoduje pořadí uchazečů. Žák v rámci studia učebního oboru získá ZDARMA následující kurzy:

  1. Řidičské kurzy skupin B, T, C
  2. Svářečský kurz obalenou elektrodou
  3. Svářečský kurz plamenem

Nad rámec výuky nabízíme:

  • Svářečský kurz CO2
  • Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků
  • Kurz obsluhy motorové řetězové pily

Absolventi nástavbového studia získávají znalosti a vědomosti z účetnictví, ekonomiky, marketingu, managementu a dalších předmětů, což jim umožňuje mnohem výhodnější postavení na trhu práce.

Přihlášky je nutné poslat nejpozději do 15. března 2014.

Poslední změna 08. ledna 2014 v 12:35

Nové číslo časopisu Zemědělská škola- Listopad 2013

V sekci o škole naleznete odkaz na časopis Zemědělská škola - je zde nové číslo listopad 2013

Poslední změna 24. listopadu 2013 v 13:44

Návrh na ocenění Pardubického kraje pro rok 2013.

V sekci o škole jsou podrobnosti.

Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj, Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví, Medaile hejtmana.

Poslední změna 09. října 2013 v 18:34

Dálkové studium

Ve školním roce 2013/2014 bude první konzultace prvního ročníku (třídy D1) dne 11.9.2013 od 7:00 hod.

Druhý ročník (třída D2) zahájí výuku dne 4.9.2013 v 7:00 hod.